Hotline: 0982.886.928

Tin ngành than

Tìm đối tác kinh doanh than tại Quảng Ninh (lợi nhuận cao)

Tôi hiện ở tại Quảng Ninh, là chủ một doanh nghiệp kinh doanh chế biến than. Hiện tôi đang cần tìm đối tác cùng hợp tác để tiêu thụ sản phẩm này, hoặc làm đại lý bán hàng, hoặc góp vốn cùng làm ăn chung và phân chia lợi nhuận, tôi đảm bảo sẽ có mức lợi nhuận 2,5%/tháng và không có rủi ro.

Than cám làm gì?

Than cám là gì?

Than cám là một loại nhiên liệu hóa thạch được hình thành ở các hệ sinh thái đầm lầy nơi xác thực vật được nước và bùn lưu giữ không bị ôxi hóa và phân hủy bởi sinh vật (biodegradation). Thành phần chính của than cám là cacbon, ngoài ra còn có các nguyên tố khác như lưu huỳnh

Than cám dùng để làm gì?

Than cám là một loại nhiên liệu hóa thạch được hình thành ở các hệ sinh thái đầm lầy nơi xác thực vật được nước và bùn lưu giữ không bị ôxi hóa và phân hủy bởi sinh vật (biodegradation). Thành phần chính của than cám là cacbon, ngoài ra còn có các nguyên tố khác như lưu huỳnh

Chất bốc của than đá là gì?

Than đá là loại nhiên liệu được sử dụng nhiều trong sán xuất và đời sống dân sinh, trong sản xuất thì than đá được sử dụng cho các ngành công nghiệp như Điện, Đạm, Giấy, Xi măng, than đá được sử dụng cho các nhà máy gạch tuynel, đặc biệt là sử dụng cho các nghành nghề như chế biến thủy hải sản, chế biến nông sàn, dệt nhuộm, may mặc, sản xuất phân bôn, nấu cán thép, mạ màu kim loại. Than đá trong đời sống dân sinh như sử dụng trong sấy nhãn, sấy vải, sấy lúa, sấy các loại hải sản và dùng làm nguyên liệu để sản xuất than tổ ong phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của các gia đình và các quán ăn, nhà hàng.

Than đá hay các loại nhiên liệu rắn khác có những đặc tính cần thiết để có thể phân biệt thành các loại than tốt, than xấu, than dễ cháy, khó cháy, có nhiệt lượng cao, nhiệt lượng thấp v.v. 

Chất bốc của than đá là gì?

Chất Bốc của than đá ký hiệu (Vk.% )

Khi đem đốt nóng nhiên liệu trong điều kiện môi trường không có Ôxy thì mối liên kết các phân tử hữu cơ bị phân huỷ. Quá trình đó gọi là quá trình phân huỷ nhiệt. Sản phẩm của phân huỷ nhiệt là những chất khí được gọi là "Chất bốc" và kí hiệu là Vk %, bao gồm những khí Hydro, Cacbuahydro, Cacbonoxit, Cacbonic.

Những liên kết có nhiều Oxy là những liên kết ít bền vững dễ bị phá vỡ ở nhiệt độ cao, vì vậy than đá càng non tuổi bao nhiêu thì chất bốc càng nhiều bấy nhiêu, than bùn (V=70%), than đá (V=10-45)%.

Nhiệt độ bắt đầu sinh ra chất bốc phụ thuộc vào tuổi hình thành của than đá , than đá càng non tuổi thì nhiệt độ bắt đầu sinh chất bốc càng thấp. Lượng chất bốc sinh ra còn phụ thuộc vào thời gian phân huỷ nhiệt.

Nhiệt trị của than đá là gì?

Than đá là loại nhiên liệu được sử dụng nhiều trong sán xuất và đời sống dân sinh, trong sản xuất thì than đá được sử dụng cho các ngành công nghiệp như Điện, Đạm, Giấy, Xi măng, than đá được sử dụng cho các nhà máy gạch tuynel, đặc biệt là sử dụng cho các nghành nghề như chế biến thủy hải sản, chế biến nông sàn, dệt nhuộm, may mặc, sản xuất phân bôn, nấu cán thép, mạ màu kim loại. Than đá trong đời sống dân sinh như sử dụng trong sấy nhãn, sấy vải, sấy lúa, sấy các loại hải sản và dùng làm nguyên liệu để sản xuất than tổ ong phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của các gia đình và các quán ăn, nhà hàng.

Than đá hay các loại nhiên liệu rắn khác có những đặc tính cần thiết để có thể phân biệt thành các loại than tốt, than xấu, than dễ cháy, khó cháy, có nhiệt lượng cao, nhiệt lượng thấp v.v. 

Nhiệt trị hay nhiệt lượng của than đá là gì?

Nhiệt trị của than đá ký hiệu Qk(Cal/g).

Nhiệt trị của than đá là nhiệt lượng phát ra khi cháy hoàn toàn 1 kg than đựợc kí hiệu bằng chữ Q (Kj/kg). Nhiệt trị của than được phân thành Nhiệt trị cao và nhiệt trị thấp.

Giá than cám năm 2019 | Gia than cam nam 2019

Công ty cung cấp than Quảng Ninh xin gửi tới quý khách hàng bảng giá than cám các loại của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam bán cho doanh nghiệp và hộ lẻ như sau:

Giá bán than cục xô | Gia ban than cuc xo

Công ty cung cấp than Quảng Ninh xin gửi tới quý khách hàng bảng giá bán than cục xô của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam bán cho doanh nghiệp và hộ lẻ như sau:

Bảng Giá than đá năm 2019

Công ty cung cấp than Quảng Ninh xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá than đá các loại của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam bán cho doanh nghiệp sản xuất xi măng, phân bón, giấy và hộ lẻ như sau:

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

---- o0o ----

Hîp ®ång mua b¸n than

Sè: ……./H§MBT/..

- C¨n cø Bé luËt d©n sù n­íc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 2005.

- C¨n cø LuËt th­¬ng m¹i n­íc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 2005.

- C¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh luËt cña c¸c bé, ngµnh vµ c¸c quy ®Þnh cña TËp ®oµn C«ng nghiÖp than – kho¸ng s¶n ViÖt Nam.

- C¨n cø nhu cÇu sö dông vµ kh¶ n¨ng cung cÊp cña hai bªn.

H«m nay, ngµy .. th¸ng .. n¨m ……, chóng t«i gåm:

I- B£N b¸n (B£N A):

            -  §Þa chØ               : ………………………………………..

            -  §iÖn tho¹i          : ………………………………………..

-  Tµi kho¶n sè      : ……………………………….

-  M· sè thuÕ         : ………………….

-  Ng­êi ®¹i diÖn   :………                       Chøc vô:…………………….

Ii- Bªn MUA (B£N B): ………………………………………..

-  §Þa chØ                 : ……………………………………………………..

-  §iÖn tho¹i           : ………………………                                   Fax: ……………..

- Tµi kho¶n             : ……………………………………………………

-  M· sè thuÕ          : ………………………………………….

-  Ng­êi ®¹i diÖn   : ………………………….                 Chøc vô: ……………….

            Hai bªn tho¶ thuËn ký hîp ®ång mua b¸n than n¨m …….. víi c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ d­íi ®©y:

§iÒu 1: Khèi  l­îng, GIÁ Than, chÊt l­¬ng, thanh to¸n

         1.1: Khèi l­îng, chñng lo¹i, gi¸ than:

1.2. ChÊt l­îng:

 Theo tiªu chuÈn quèc gia (TCVN), tiªu chuÈn c¬ së (TCCS) ®· ®­îc Vinacomin ban hµnh vµ tháa thuËn gi÷a hai bªn.

1.3. Thanh to¸n:

- Khèi lượng thanh to¸n: ............

- Chøng tõ thanh to¸n: Bao gåm:

+ Hãa ®¬n GTGT.

+ C¸c chøng tõ kh¸c (nÕu cã).

H×nh thøc thanh to¸n: B»ng chuyÓn kho¶n.

§iÒu 2: §Þa ®iÓm, ph­¬ng thøc giao nhËn

2.1. §Þa ®iÓm giao nhËn:

2.2. Ph­¬ng thøc giao nhËn:

-  Giao nhËn vÒ khèi l­îng: ………..

- Giao nhËn vÒ chÊt l­îng: ………………

§iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn

3.1. Tr¸ch nhiÖm cña bªn B¸n:

- CÊp ®ñ chøng tõ cho tõng l« hµng theo qui ®Þnh.

- Thùc hiÖn viÖc giao nhËn than t¹i ®Þa ®iÓm giao nhËn víi bªn mua.

            3.2. Tr¸ch nhiÖm cña bªn Mua:

- Th«ng b¸o kÞp thêi nhu cÇu nhËn than hµng th¸ng cho bªn B¸n theo qui ®Þnh.

- Thanh to¸n tiÒn hµng cho bªn B¸n theo tháa thuËn trong hîp ®ång nµy.

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm cña bªn Mua quy ®Þnh t¹i hîp ®ång nµy.

§iÒu 4: Cam kÕt chung

- Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång nµy, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× v­íng m¾c th«ng b¸o cho nhau ®Ó cïng gi¶i quyÕt, kh«ng bªn nµo tù söa ®æi, huû bá hîp ®ång, bªn nµo vi ph¹m ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo ph¸p luËt. Tr­êng hîp hai bªn ®· nç lùc cao nhÊt mµ kh«ng thÓ tù gi¶i quyÕt ®­îc, th× tranh chÊp ®­îc ®­a ra Toµ ¸n ®Ó xÐt xö. QuyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n lµ ph¸n quyÕt cuèi cïng mµ hai bªn ph¶i thi hµnh. Mäi chi phÝ ph¸t sinh do bªn thua kiÖn chÞu.

- Mäi söa ®æi hoÆc bæ sung (nÕu cã) ph¶i ®­îc hai bªn bµn b¹c, thèng nhÊt vµ thÓ hiÖn b»ng phô lôc hîp ®ång ®­îc hai bªn cïng ký ®Ó thùc hiÖn.

- Hîp ®ång cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký ®Õn hÕt ngµy ......

- Sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång hÕt hiÖu lùc, nÕu hai bªn kh«ng cã tranh chÊp hoÆc tháa thuËn kh¸c th× coi nh­ hîp ®ång ®­îc thanh lý.

- Hîp ®ång ®­îc lËp thµnh 04 b¶n, cã néi dung ph¸p lý nh­ nhau, mçi bªn gi÷ 02 b¶n ®Ó thùc hiÖn./.

§¹i diÖn bªn b¸n

®¹i diÖn bªn mua

Giá than cám hiện nay | Gia than cam hien nay

Giá than cám của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam bán cho doanh nghiệp sản xuất xi măng, phân bón, giấy và hộ lẻ sẽ giảm giá 1 - 10% từ 22-10.

Công ty Cổ phần Than Quảng Ninh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quảng Ninh

0982.886.928

Nam Định

0982.886.928

Hà Nội

0982.886.928

TP Hồ Chí Minh

0982.886.928